Skip to content

Thông tin

Giới thiệu về Chương trình Tiên tiến

Giới thiệu về Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 là việc phê duyệt đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ (nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược dài 15 năm (2006 - 2020), mục tiêu của đề án là đưa giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới. Trên cơ sở đó, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Tp. Hồ...

Thông tin chỉ tiêu TS

Chỉ tiêu tuyển sinh 2015 (dự kiến): 1000 1 - Khoa học Máy tính D480101 (A, A1): 150 2 - Truyền thông và Mạng máy tính D480102 (A, A1): 150 3 - Kỹ thuật Phần mềm D480103 (A, A1): 150 4 - Hệ thống Thông tin D480104 (A, A1): 150 5 - Kỹ thuật Máy tính D520214 (A, A1): 140 6 - Công nghệ Thông tin D480201 (A, A1): 130 7 - An toàn Thông tin D480299 (A, A1): 130
Đăng kí nhận Thông tin