Skip to content

Quyết định trúng tuyển chương trình tiên tiến và chất lượng cao năm 2014

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin công bố các quyết định trúng tuyển sau:

Quyết định số 133/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH ngày 18/8/2014 về danh sách trúng tuyển bổ sung chương trình chất lượng cao năm 2014

Quyết định số 134/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH ngày 18/8/2014 về danh sách trúng tuyển chương trình tiên tiến ngành hệ thống thông tin năm 2014