Skip to content Skip to navigation

Thông tin hồ sơ ĐKXT vào ĐH CNTT cần bổ sung năm 2016 - Đợt 1

STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giấy tờ cần Bổ sung  
1 TDL009424 Nguyễn Nhật Tiến 20/10/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo) -->

Thí sinh đã ĐKXT đủ 2 trường, vì vậy không ĐK vào UIT được

 
2 SGD011273 Nguyễn Đức Trung 06/06/1997 -  Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo) --> Đã bổ sung  
3 XDT009609 Trần Thanh Tuấn 06/08/1998 - Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo) --> Đã bổ sung  
4 TSN004848 Phạm Hoàng Oanh 24/04/1998 - Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo) --> Đã bổ sung  
5 SGD007420 Nguyễn Trần Huy Phú 19/01/1998 - Học bạ (bản photo) --> Đã bổ sung  
6 DCT005263 Đoàn Thanh Sang 10/05/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
- Giấy tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
7 DCT007684 Trần Thanh Tuấn Vũ 16/01/1998 - Hồ sơ không hợp lệ: Điểm TB cộng của ĐTB 3 năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) không đạt 6.5.  
8 TDL010426 Phạm Thanh Tuấn 14/07/1998 - Hồ sơ không hợp lệ: Điểm TB cộng của ĐTB 3 năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) không đạt 6.5  
9 TDL003088 Lê Điền Châu Hoàng 22/09/1997 - Hồ sơ không hợp lệ: Điểm TB cộng của ĐTB 3 năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) không đạt 6.5  
10 TTN009660 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/5/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo) --> Đã bổ sung
 
11 HUI006115 Nguyễn Thị Khánh Lộc 03/02/1998 - Học bạ (bản photo)  
12 DDK009754 Võ Thạnh 26/7/1998 - Giấy tốt nghiệp tạm thời (bản photo)--> Đã bổ sung  
13 TTN009129 Nguyễn Trung Nguyên 6/11/1998 - Học bạ (bản photo) -->Đã bổ sung
- Giấy tốt nghiệp tạm thời (bản photo)-->Đã bổ sung
 
14 QSB002427 Phan Minh Đăng 19/3/1998 - Giấy tốt nghiệp tạm thời (bản photo)-->Đã bổ sung  
15 DTT007458 Kim Trung Tài 24/021998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
16 GTS000855 Nguyễn Huy Hoàng 31/7/1998 - Giấy tốt nghiệp tạm thời (bản photo)-->Đã bổ sung  
17 DTT006283 Trần Minh Nhựt 11/10/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy tốt nghiệp tạm thời (bản photo) -->Đã bổ sung
 
18 TSN003478 Huỳnh Lê Ngọc Long 04/8/1998 - Học bạ (bản photo)-->Đã bổ sung
- Giấy tốt nghiệp tạm thời (bản photo)--> Đã bổ sung
 
19 TTN000643 Dương Quốc Bảo 22/7/1998 - Học bạ (bản photo)  
20 DMS000928 Phạm Thanh Hải 18/3/1998 - Học bạ (bản photo)--> Đã bổ sung
- Giấy tốt nghiệp tạm thời (bản photo)--> Đã bổ sung
 
21 DQN006872 Nguyễn Ngọc Nhất 16/10/1998 - học bạ (bản photo)
- Giấy CNTN tạm thời (bản photo)
 
 
22 HUI005196 Trần Quốc Anh Khôi 11/4/1998 - Thiếu học bạ photo --> Đã bổ sung  
23 GTS001938 Trần An Phước 13/01/1998 - Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016
- Học bạ, Giấy CNTN tạm thời bản photo
 
24 TAG010115 Phạm Tiến Thịnh 24/05/1998 - Thiếu học bạ, GCN TN tạm thời bản photo  
25 TTN015670 Trương Thị Tuyết 29/4/1998 - Thiếu học bạ, giấy CNTN tạm thời bản pho to  
26 TSN001325 Nguyễn Phúc Đức   - Thiếu học bạ, Giấy CNTN tạm thời bản photo  
27 DTT001814 Phạm Thanh Đức   - Thiếu học bạ bản photo  
28 DHU005412 Nguyễn Hữu Duy Nhất 18/3/1998 - Thiếu học bạ, Giấy CNTN tạm thời bản photo  
29 DDS006318 Nguyễn Thị Thu   - Thiếu học bạ bản photo  
30 DVT02194 Viên Bích Ngân   - Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016  
31 XDT003279 Nguyễn Tấn Hưng   - Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016  
32 LPS000769 Hồ Nhật Duy 23/11/1998 - Thiếu học bạ, Giấy CNTN tạm thời bản photo  
33 TDL011359 Lê Hoàng Hải Yến 02/02/1998 - Thiếu học bạ, Giấy CNTN tạm thời bản photo  
34 DDK000138 Nguyễn Minh Anh 01/08/1998 - Thiếu học bạ bản photo--> Đã bổ sung  
35 TKG004033 Huỳnh Tấn Phát 06/06/1998 - Thiếu học bạ bản photo  
36 DQN007701 Nguyễn Ngọc Phong 26/09/1998 - Thiếu học bạ bản pho to
- Giấy chứng nhận kết quả thi photo
 
37 TSN001292 Lê Nguyễn Huy Đức 18/12/1998 - Thiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bản photo  
38 DQN000309 Trần Gia Bảo 05/07/1998 - Thiếu học bạ bản photo
- Thiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bản photo
 
39 DTT005769 Hồ Thị Thanh Nhàn 21/04/1998 -Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi photo  
40 TTN004080 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/06/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
- Giấy tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
41 TTN002729 Nguyễn Đỗ Trung Đức 22/01/1998 - Hồ sơ không hợp lệ: Điểm TB cộng của ĐTB 3 năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) không đạt 6.5  
42 DDS006559 Nguyễn Đức Anh Thái 24/04/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
- Giấy tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
43 TTN015518 Nguyễn Trần Thanh Tùng 03/08/1998 - Thiếu học bạ bản photo  
44 TDV011391 Bùi Nguyên Mão 27/06/1998 -Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi photo --> Đã bổ sung  
45 DQM009913 Nguyễn Văn Thiện 30/08/1998 - Thiếu học bạ (bản photo)  
46 TAG009348 Nguyễn Quốc Thái 24/02/1998 - Thiếu học bạ bản photo
- Thiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bản photo
 
47 LPS003206 Nguyễn Thị Thúy Nga 01/01/1998 - Thiếu học bạ bản photo -> đã bổ sung
- Thiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bản photo -> đã bổ sung
 
48 TTN011039 Lê Thị Hồng Quyên 10/06/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
- Giấy tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
49 HDT015794 Lê Văn Thắng 01/02/1998 - Thiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bản photo  
50 TTN002264 Nguyễn Tuấn Dương 16/03/1998 - Thiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bản photo  
51 DTT002608 Lý Quang Hiển 18/11/1998 - Thiếu phiếu ĐKXT --> Đã bổ sung  
52 KSA000376 Trương Gia Bảo 05/05/1998 - Thiếu phiếu ĐKXT  
53 TTG011678 Nguyễn Thị Phi Yến 28/04/1998 - Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)  
54 DVT000036 Nguyễn Trường An 04/03/1998 - Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo) (đã bổ sung)  
55 GTS001938 Trần An Phước 13/01/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
(đã bổ sung)
 
56 DHS006541 Võ Sỹ Hùng 20/05/1998 - Học bạ (bản photo) có kết quả năm học lớp 12  -> đã bổ sung  
57 TTN010137 Lê Trung Phong 06/04/1997 - Bằng tốt nghiệp THPT (Trong hồ sơ thí sinh nộp bằng tốt nghiệp tên của  người khác " Nguyễn Hải Phi") --> Đã bổ sung  
58 TTN016332 Trần Chấn Vũ 09/08/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
59 NLS003738 Ngô Đức Lương 05/03/1998 - Học bạ (bản photo)  
60 DDF002449 Phan Văn Tứ 01/06/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
(đã bổ sung)
 
61 TTN008705 Phan Hoàng Ngân 07/03/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
62 NLS007459 Lưu Quang Trung 12/02/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo) --> Đã bổ sung  
63 LPS003206 Nguyễn Thị Thúy Nga 01/01/1998 - Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)  
64 DQN006872 Nguyễn Ngọc Nhất 16/10/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
65 TTN001861 Lê Trọng Dũng 16/01/1997 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo) ---> Đã bổ sung
 
66 DDF002188 Phạm Đức Toàn 18/10/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo) --> Đã bổ sung
 
67 DHS008841 Trần Văn Lợi 06/02/1998 - Học bạ (bản photo)  
68 HDT015794 Lê Văn Thắng 01/02/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  
69 DQN009913 Nguyễn Văn Thiện 30/08/1998 - Học bạ (bản photo)  
70 TDL009424 Nguyễn Nhật Tiến 20/10/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
 
71 TTN008365 Nguyễn Ngọc Bắc Nam 11/04/1998 - Học bạ (bản photo)  -> đã bổ sung  
72 HUI005196 Trần Quốc Anh Khôi 11/04/1998 - Học bạ (bản photo)  
73 TAG010115 Phạm Tiến Thịnh 24/05/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
74 TSN001325 Nguyễn Đức Phúc 09/18/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
75 DHK006396 Hoàng Nhật Tiến 19/05/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
76 TDV007054 Trương Văn Hoàng 19/01/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
77 TDV012199 Nguyễn Thị Ánh Ngà 23/05/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
78 DDK006611 Phan Thị Quỳnh Nga 16/10/1998 - Học bạ (bản photo) --> Đã bổng sung  
79 DHK004606 Nguyễn Thị Khánh Như 30/11/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
-> đã bổ sung
 
80 DDK009691 Nguyễn Ngọc Thành 20/12/1998 - Thiếu phiếu ĐKXT ->đã bổ sung  
81 DDK012404 Huỳnh Anh Trung 12/09/1998 - Học bạ (bản photo) -> đã bổ sung
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  -> đã bổ sung
 
82 TDV011147 Phan Thị Mai 10/16/1998 - Học bạ (bản photo)  
83 DND000238 Nguyễn Tuấn Anh 05/10/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo) --> Đã bổ sung  
84 DDF001784 Nguyễn Thanh Sơn 22/10/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo) --> Đã bổ sung
 
85 DDF000145 Hoàng Văn Châu 15/08/1996 - Học bạ (bản photo)  
86 DHS003955 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 21/07/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo) --> Đã bổ sung  
87 DDS006606 Trần Nguyễn Sơn Thanh 30/15/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
 
88 HDT015201 Dương Văn Thành 18/08/1998 - Học bạ (bản photo)  -> đã bổ sung  
89 NTH000865 Đinh Ngọc Tùng Dương 09/02/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  
90 QSB000542 Vũ Mã Nhật Anh 11/10/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  
91 DDS004417 Huỳnh Nhật Nam 17/10/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
92 DDK003459 Nguyễn Thị Hoa 20/04/1998 - Học bạ (bản photo)  
93 DDS000695 Phạm Quốc Cường 06/01/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
 
94 DDS006379 Nguyễn Văn Tài 09/10/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  
95 DTT005298 Nguyễn Thị Thanh Ngân 26/09/1998 - Thiếu phiếu ĐKXT  
96 SPS006212 Châu Phạm Đăng Khoa 24/10/1998 - Thiếu phiếu ĐKXT  
97 DDS002726 Lê Đức Huy 10/12/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
98 QSB004991 Lê Ngọc Khánh 10/05/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
99 DCN005121 Lương Văn Hoàng 10/05/1998 - Học bạ (bản photo) --> Đã bồ sung  
100 XDT008374 Hồ Thị Mỹ Tiên 08/10/1998 - Gửi nhầm trường  
101 DQN012380 Nguyễn Đức Tuyến 08/02/1998 - Học bạ (bản photo)  
102 TDV003713 Nguyễn Hoàng Đông 15/02/1997 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo) hoặc bằng tốt nghiệp (bản photo)
 
103 DDS008634 Võ Quang Trường 15/12/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  
104 DHS014397 Nguyễn Quốc Thịnh 20/05/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
 
105 DQN005325 Nguyễn Văn Lợi 10/08/1998 - Gửi nhầm trường  
106 TTN002714 Ngô Lâm Đức 04/09/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
107 TSN000762 Trần Tiến Duật 24/11/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
(đã bổ sung)
 
108 DMS003811 Hoàng Thùy Trang 16/02/1996 - Thiếu phiếu ĐKXT --> Đã bổ sung  
109 QSK006737 Hồ Thái Thăng 25/04/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  
110 NLS001166 Lưu Quốc Đạt 16/04/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
111 GTS003113 Nguyễn Duy Vàng 26/04/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
 
112 TSN003569 Nguyễn Hoàng Luân 18/09/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  
113 TTN007333 Đỗ Thành Lộc 17/02/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
114 SPS011826 Phạm Đăng Quang 04/07/1998 - Học bạ (bản photo)  
115 DHS005947 Nguyễn Nguyên Hoàng 06/11/1997 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo) hoặc bằng tốt nghiệp (bản photo)
 
116 TTN008433 Trần Thanh Nam 13/06/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
117 DQN011809 Mai Quốc Trình 26/12/1998 - Học bạ (bản photo) -> đã bổ sung  
118 TTN000049 Nguyễn Quốc An 09/11/1998 - Thiếu phiếu ĐKXT  
119 HDT010954 Lê Bá Minh 14/06/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
120 DHS003176 Ngô Đồng 31/03/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo) --> Đã bổ sung
 
121 DQN009785 Nguyễn Hoài Thi 10/02/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
122 TKG000036 Lê Hoàng Thái An 11/08/1998 - Học bạ (bản photo)  
123 GTS000725 Trịnh Xuân Hậu 10/09/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
 
124 DDS001516 Lê Huỳnh Đức 12/11/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
125 DDS004942 Phạm Văn Nhất 16/01/1998 - Thiếu phiếu ĐKXT
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
 
126 TDL006602 Ngô Thị Quỳnh Như 08/04/1997 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
- Thiếu phiếu ĐKXT --> Đã bổ sung
 
127 XDT002799 Nguyễn Phi Hoàng 29/12/1998 - Thiếu phiếu ĐKXT ---> Đã bổ sung  
128 DTT008968 Phan Trung Tín 03/08/1998 - Học bạ (bản photo)  -> đã bổ sung  
129 XDT009072 Hồ Huỳnh Ngọc Triều 03/01/1998 - Học bạ (bản photo) có kết quả năm lớp 12 --> Đã bổ sung  
130 DHT004503 Nguyễn Đức Tài 10/09/1997 - Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)  
131 DCN009403 Vũ Văn Nhật 14/02/1997 - Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông QG năm 2016 (bản photo)  
132 DQN010113 Lê Văn Thoại 10/04/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
133 NLS002524 Lưu Văn Hùng 26/11/1997 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
134 YTB011124 Phạm Thị Phương Thảo 26/04/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
135 DHS014567 Nguyễn Thị Thời 02/02/1998 - Thiếu phiếu ĐKXT  
136 SPD003295 Nguyễn Tấn Lộc 19/09/1998 - Thiếu phiếu ĐKXT --> Đã bổ sung  
137 DND002244 Đoàn Xuân hậu 03/01/1998 - Thiếu phiếu điểm thi  
138 DDS003998 Nguyễn Trần Duy Luýt 03/06/1998 - Thiếu phiếu điểm thi  
139 DDK004656 Lê Văn Anh Kiệt 15/10/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
140 QSB002803 Nguyễn Minh Hải 27/11/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
141 TSN008259 Phạm Quang Vinh 14/04/1998 - Thiếu phiếu ĐKXT (có ký tên)  
142 DHK001944 Trần Đức Hiếu 16/5/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  
143 DDK008627 Phan Văn Anh Quốc 27/12/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)- > đã bổ sung  
144 DQN009610 Lê Thị Thắm 05/8/1998 - Học bạ (bản photo)  
145 TSN001253 Hồ Ngọc Đỉnh 24/7/1998 - Học bạ (bản photo) --> Đã bổ sung  
146 MDA003152 Vũ Hiền Lương 07/5/1998 - Thiếu phiếu ĐKXT
- Thiếu phiếu điểm thi
-> đã bổ sung
 
147 TDL007848 Bạch Tấn Tài 25/6/1998 - Học bạ (bản photo)  -> đã bổ sung
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo) -> đã bổ sung
 
148 KSA004058 Ngô Hoàng Luân 04/8/1997 - Thiếu phiếu ĐKXT -> đã bổ sung  
149 QST007146 Phạm Thị Trúc Ly 26/12/1998 - Học bạ (bản photo)  
150 KSA004702 Phan Đặng Trung Nghĩa 03/02/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
151 DND005376 Phạm Minh Nghĩa 22/8/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
- Thiếu phiếu điểm thi
 
152 DDK010268 Huỳnh Văn Thiên 27/6/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
153 TTN004340 Nguyễn Minh Hiếu 15/4/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
154 DDK000174 Phạm Thị Hồng Anh 1/8/1997 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
155 TDV013905 Nguyễn Văn Phúc 5/6/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
156 NLS003093 Phạm Chí Kiên 27/9/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
157 DHT003501 Nguyễn Trọng Nghĩa 20/10/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận kết quả thi (bản photo)
 
158 TTG002577 Trương Lê Mỹ Hiền 01/6/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  
159 SPS014081 Đoàn Đức Thịnh 03/01/1998 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  
160 TSN002818 Nguyễn Viết Nguyên Kha 05/11/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
161 TSN003751 Lê Phùng Khánh Minh 10/01/1997 - Thiếu phiếu ĐKXT  
162 DDK000584 Phạm Quang Bửu 14/10/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
163 DTT010277 Trần Văn Vàng 14/11/1997 Hồ sơ không hợp lệ (không có tổ hợp môn Toán - Lý - Hoá hoặc Toán - Lý - Anh))  
164 DHS007499 Nguyễn Văn Khánh 24/04/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
 
165 DHU005345 Trần Thị Nhạn 10/09/1998 - Phiếu đăng ký xét tuyển (không có chữ ký)  
166 DHU000913 Nguyễn Hoàng Danh 01/10/1998 - Phiếu đăng ký xét tuyển  
167 TDV006268 Thái Viết Hiếu 1/9/1998 - Học bạ (bản photo)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
- Thiếu phiếu điểm thi
 
168

DHT003501

Nguyễn Trọng Nghĩa

 

Thí sinh đã ĐKXT đủ 2 trường, vì vậy không ĐK vào UIT được

 
169

LPS000010

Nguyễn Nhân Ái

 

Thí sinh đã ĐKXT đủ 2 trường, vì vậy không ĐK vào UIT được

 
170

DDK012404

Huỳnh Anh Trung

 

Thí sinh đã ĐKXT đủ 2 trường, vì vậy không ĐK vào UIT được

 
171

DQN005235

Nguyễn Thanh Long

 

Thí sinh đã ĐKXT đủ 2 trường, vì vậy không ĐK vào UIT được

 
172

DHS007085

Nguyễn Quang Hưng

 

Thí sinh đã ĐKXT đủ 2 trường, vì vậy không ĐK vào UIT được

 
173

TTN002264

Nguyễn Tuấn Dương

 

Thí sinh đã ĐKXT đủ 2 trường, vì vậy không ĐK vào UIT được

 
174

TDL006486

Yang Bo Nhuần

 

Thí sinh đã ĐKXT đủ 2 trường, vì vậy không ĐK vào UIT được

 
175

TTN008433

Trần Thanh Nam   Thí sinh đã ĐKXT đủ 2 trường, vì vậy không ĐK vào UIT được  
176 TDL009424 Nguyễn Nhật Tiến   Thí sinh đã ĐKXT đủ 2 trường, vì vậy không ĐK vào UIT được  
177 GTS000725 Trịnh Xuân Hậu   Thí sinh đã ĐKXT đủ 2 trường, vì vậy không ĐK vào UIT được  
178 DHT003501 Nguyễn Trọng Nghĩa   Thí sinh đã ĐKXT đủ 2 trường, vì vậy không ĐK vào UIT được