Skip to content Skip to navigation

Thời gian nhận giấy báo thi với thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại Trường ĐH CNTT (mã số 99)

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại trường ĐHCNTT (Mã số 99) sẽ nhận Giấy báo thi tại P.Đào tạo của Trường (P102 tòa nhà A) từ ngày 3/6/2013 đến ngày 14/06/2013