Skip to content Skip to navigation

Đối tác Nhật Bản -  HUREDEE tăng cường hợp tác với UIT, rộng cửa chào đón sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM

<p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><b>V&agrave;o 14g chiều ng&agrave;y 10/8/2023, Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin ĐHQG-HCM (UIT) c&oacute; buổi gặp gỡ với đại diện của Tổ chức ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực &amp; việc l&agrave;m HUREDEE tại ph&ograve;ng E1.1. Qua trao đổi, hai b&ecirc;n đ&atilde; thảo luận v&agrave; đưa ra phương &aacute;n hợp t&aacute;c trong thời gian sắp tới.&nbsp;</b></span></span></em></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;">Tham dự buổi l&agrave;m việc, về ph&iacute;a HUREDEE c&oacute; Chủ tịch Fujishima Yasuyuki; Ph&oacute; Chủ tịch Kimio Yamaguchi; Gi&aacute;o sư Yukihisa NAMIKI; Cố vấn Nguyễn Văn Hảo v&agrave; đại diện của Sojitz Vietnam.&nbsp;</span></span></p>

<p class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><em>L&atilde;nh đạo Nh&agrave; Trường &amp;&nbsp;Tổ chức Ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực v&agrave; việc l&agrave;m HuReDee tại buổi gặp gỡ</em></span></span></strong></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;">Về ph&iacute;a trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin, ĐHQG-HCM c&oacute; sự g&oacute;p mặt của: TS. Nguyễn Lưu Th&ugrave;y Ng&acirc;n - Ph&oacute; Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Tuấn Nam - Trưởng ph&ograve;ng Quan hệ Đối ngoại; PGS.TS L&ecirc; Đ&igrave;nh Duy - Trưởng ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo Sau Đại học &amp; Khoa học C&ocirc;ng nghệ; TS. Nguyễn Minh Sơn - Trưởng Khoa Kỹ thuật M&aacute;y t&iacute;nh; TS. Đỗ Tr&iacute; Nhựt, Trưởng Bộ m&ocirc;n Hệ thống nh&uacute;ng v&agrave; Robot; ThS. Trần B&aacute; Nhiệm, Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo Đại học; ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo Đại học; TS. L&ecirc; Kim H&ugrave;ng, Khoa Mạng m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; Truyền th&ocirc;ng.&nbsp;</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;">Buổi gặp gỡ nhằm t&igrave;m hiểu, giới thiệu, duy tr&igrave; mối quan hệ hợp t&aacute;c giữa Trường v&agrave; HUREDEE th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động t&agrave;i trợ, ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực, hợp t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu để tạo điều kiện ph&aacute;t triển cho sinh vi&ecirc;n. Qua đ&oacute;, hai b&ecirc;n h&igrave;nh th&agrave;nh hợp t&aacute;c tr&ecirc;n nền tảng đa chiều, c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển v&agrave; mang đến cơ hội cho sinh vi&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p>

<p class="rtecenter"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><img alt="" src="/sites/default/files/uploads/images/202308/img_7895.jpg" style="width: 920px; height: 613px;" /></span></span></p>

<p class="rtecenter"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><img alt="" src="/sites/default/files/uploads/images/202308/img_7795.jpg" style="width: 920px; height: 613px;" /></span></span></p>

<p class="rtecenter"><strong><em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;">Hai b&ecirc;n thảo luận c&aacute;c vấn đề nhằm th&uacute;c đẩy hợp t&aacute;c</span></span></em></strong></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;">HUREDEE mong muốn tổ chức của m&igrave;nh sẽ tiếp cận từ hai ph&iacute;a sinh vi&ecirc;n v&agrave; cả doanh nghiệp. TS. Nguyễn Lưu Th&ugrave;y Ng&acirc;n cho biết UIT c&oacute; thiện ch&iacute; phối hợp với HUREDEE để c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n UIT c&oacute; th&ecirc;m cơ hội học tập v&agrave; l&agrave;m việc tại c&aacute;c doanh nghiệp Nhật Bản. Đặc biệt, TS. Th&ugrave;y Ng&acirc;n cũng đề xuất việc hợp t&aacute;c th&ecirc;m một trường Đại học tại Nhật Bản.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;">Trước đ&oacute;, HUREDEE cũng từng hợp t&aacute;c với UIT v&agrave; t&agrave;i trợ c&aacute;c lớp học tiếng Nhật cho sinh vi&ecirc;n năm 3, 4. HUREDEE đang đặc biệt quan t&acirc;m hợp t&aacute;c với UIT trong việc đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.&nbsp;&nbsp;</span></span></p>

<p class="rtecenter"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><img alt="" src="/sites/default/files/uploads/images/202308/img_7919.jpg" style="width: 920px; height: 613px;" /></span></span></p>

<p class="rtecenter"><meta charset="utf-8" /><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><em><b id="docs-internal-guid-27f6839d-7fff-0864-a4e3-49f694258bb4">Chủ tịch Fujishima Yasuyuki tặng qu&agrave; lưu niệm đến TS. Nguyễn Lưu Th&ugrave;y Ng&acirc;n</b></em></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;">HUREDEE t&ecirc;n đầy đủ l&agrave; Human Resources Development &amp; Employment Organization, l&agrave; một tổ chức phi lợi nhu&acirc;̣n được th&agrave;nh lập bởi c&aacute;c tập đo&agrave;n, c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp Nhật Bản, c&oacute; trụ sở tại th&agrave;nh phố Tokyo, hoạt động mạnh trong c&aacute;c lĩnh vực quản l&yacute; dịch vụ đ&agrave;o tạo, tư vấn, quản l&yacute; nh&acirc;n sự v&agrave; hỗ trợ sinh vi&ecirc;n mới tốt nghiệp. HUREDEE là c&acirc;̀u n&ocirc;́i cho các doanh nghi&ecirc;̣p Nh&acirc;̣t Bản và các trường đại học kỹ thu&acirc;̣t tại Vi&ecirc;̣t Nam, gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n kỹ thuật c&oacute; cơ hội học tiếng Nhật miễn ph&iacute; v&agrave; l&agrave;m việc tại Nhật Bản.</span></span></p>

<p class="rteright"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;">Tin: Thu Ho&agrave;i</span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px">&nbsp;</p>