Skip to content Skip to navigation

Điểm chuẩn của trường ĐH Công nghệ Thông tin qua các năm

1. Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Thông tin qua các năm đến 2021

Hình 1. Bảng điểm chuẩn hệ Chính qui Đại trà qua các năm

Hình 2. Bảng điểm chuẩn các Chương trình Đặc biệt trường ĐH Công nghệ Thông tin qua các năm

 

2. Điểm chuẩn của trường ĐH Công nghệ Thông tin năm 2022