Skip to content Skip to navigation

Đăng ký xét tuyển sinh năm 2023 - Trường Đại học Công nghệ Thông tin

1

Mã phương thức: 301 - Phương thức Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)

Đăng ký Hướng dẫn đăng ký Thời gian đăng ký: 14h 15/05/2023 - 15/06/2023

2

Mã phương thức: 302 - Phương thức Xét kết hợp giữa tuyển thẳng theo Đề án và các phương thức khác

Đăng ký Thời gian đăng ký: 15/05/2023 - 15/06/2023

3

Mã phương thức: 303 - Phương thức Xét tuyển thẳng theo Đề án của CSĐT

Đăng ký Thời gian đăng ký: 15/05/2023 - 15/06/2023

4

Mã phương thức: 304 - Phương thức Ưu tiên xét tuyển thẳng theo Đề án của CSĐT (Ưu tiên xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành)

Đăng ký Hướng dẫn đăng ký Thời gian đăng ký: 14h 15/05/2023 - 15/06/2023

5

Mã phương thức: 304 -Phương thức Ưu tiên xét tuyển thẳng theo Đề án của CSĐT (Tuyển thẳng vào chương trình tài năng)

Đăng ký Hướng dẫn đăng ký Thời gian đăng ký: 14h 15/05/2023 - 15/06/2023

6

Mã phương thức: 401 - Thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do CSĐT tự tổ chức để xét tuyển

Đăng ký Hướng dẫn đăng ký Thời gian đăng ký: 14h 15/05/2023 - 15/06/2023

7

Mã phương thức: 408 - Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển

Đăng ký Hướng dẫn đăng ký Thời gian đăng ký: 14h 15/05/2023 - 15/06/2023

8

Mã phương thức: 410 - Phương thức Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển - Mã phương thức xét tuyển

Đăng ký Hướng dẫn đăng ký Thời gian đăng ký: 14h 15/05/2023 - 15/06/2023