Skip to content Skip to navigation

[2019] Các mốc thời gian kỳ thi tuyển sinh 2019

LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TUYỂN SINH TRUNG CẤP NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

(Kèm theo Công văn số: 796 /BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Ban hành Quy chế tuyển sinh

Bộ GDĐT

Sở GDĐT, trường ĐH, CĐSP, TCSP

Trước 28/02

 

 

2

Các trường ĐH, CĐ, TC nhận tài khoản để cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

      Trường ĐH,CĐSP,TCSP

 

Vụ GDĐH Cục CNTT

 

Trước ngày 11/3

 

 

3

Các trường ĐH, CĐ, TC công bố Đề án tuyển sinh năm 2019 và cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

 

Trường ĐH, CĐSP,TCSP

 

Vụ GDĐH Cục CNTT

 

Trước ngày 11 đến ngày 18/3

 

4

 

Tập huấn quy chế tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP

 

Vụ GDĐH

Cục QLCL, Lãnh đạo cán bộ tuyển sinh các Sở GDĐT; Trường ĐH, CĐSP, TCSP

 

Trước ngày 25/3

5

Tập huấn công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP

Sở GDĐT

Điểm thu nhận hồ sơ

Trước ngày 31/3

 

 

6

Tiếp nhận hồ sơ đăng dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

 

Sở GDĐT,

Điểm thu nhận hồ sơ

 

 

Các đối tượng dự thi THPT

 

 

Từ 1/4

đến 20/4

 

7

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của

Bộ GDĐT để tham khảo

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

 

Vụ GDĐH Cục CNTT

 

Từ 10/5 đến 31/5

 

8

Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT

 

Thí sinh

 

Sở GDĐT

Trước

 ngày 20/5

 

9

Sở GDĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến

các trường ĐH, CĐSP, TCSP

 

Sở GDĐT

Trường

ĐH, CĐSP, TCSP

Trước ngày 01/6

 

 

 

 

10

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông

báo cho thí sinh

 

 

Trường ĐH, CĐSP,TCSP

 

 

 

Thí sinh Sở GDĐT

 

 

Trước 17 giờ

00 ngày 18/7   

 

11

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ xác nhận nhập học tại các trường

 

Thí sinh

Trường ĐH, CĐSP,TCSP

Trước ngày 23/7

 

12

Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng

Trường ĐH, CĐ, TC

 

Vụ GDĐH

Trước 17 giờ

00 ngày 24/7

 

 

 

13

 

Các trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT kết quả tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có)

 

 

Trường ĐH, CĐSP,TCSP

 

 

 

Vụ GDĐH Cục CNTT

Trước ngày 14/7 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do

trường quy định

 

 

14

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên , khối ngành sức khỏe

 

 

Vụ GDĐH

Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Cục nhà giáo và QLCBGD Các trường ĐH, CĐSP, TCSP

 

Dự kiến trước ngày 21/7

 

 

15

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trang thông tin điện tử của trường

 

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

 

 

Vụ GDĐH

 

Dự kiến trước ngày 22/7

 

16

 

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến

 

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

 

Vụ GDĐH Cục CNTT Sở GDĐT

Dự kiến từ 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 29/7

 

17

 

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT

 

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

 

Vụ GDĐH Cục CNTT Sở GD ĐT

Dự kiến từ 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 31/7

 

 

 

18

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng

ĐKXT bằng phiếu)

 

 

Thí sinh

 

 

Điểm thu nhận hồ sơ

 

Dự kiến trước 17 giờ

00 ngày 2/8

 

 

19

Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào

cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

 

Sở GDĐT,

Điểm thu nhận hồ sơ

 

 

Thí sinh

 

Dự kiến trước 17 giờ

00 ngày 3/8

 

20

 

Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Vụ GDĐH,

Cục CNTT, Cục QLCL Vụ GDTH, Vụ GDTX

Dự kiến từ 6/8 đến 17

giờ 00 ngày 8/8

 

21

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

 

Thí sinh Vụ GDĐH

Dự kiến trước 17 giờ

00 ngày 9/8

 

 

22

 

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Thí sinh Trường ĐH, CĐSP, TCSP

 

 

Vụ GDĐH

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 15/8 (tính theo dấu bưu điện)

 

 

23

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vàosở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh

của Bộ GDĐT

 

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

 

 

Dự kiến trước 17 giờ

00 ngày 19/8

 

 

24

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với

ngày xét tuyển)

 

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Vụ GDĐH Cục CNTT Cục QLCL Vụ GDTH

 

Dự kiến từ ngày 28/8

 

 

25

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học theo quy định

khoản 1 Điều 13)

 

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Vụ GDĐH Cục CNTT Cục QLCL Vụ GDTH

Dự kiến từ tháng 3 đến 12/2019

 

26

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2019

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

 

Vụ GDĐH

Trước ngày 31/12/2019