Page 1 - Bản tin UIT tháng 04-2022
P. 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQG TP.HCM                   1

    THÁNG
      4       BẢN TIN UIT


      2022     Trang 2    UIT PHẢI LÀ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU KHI SINH VIÊN

    NGHĨ VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


    Học bổng “Toàn diện          UIT Code Contest 2022         Hội nghị sinh viên năm

    - Sáng tạo - Phụng sự”             (trang 5)          học 2021 - 2022
    (trang 3)                                  (trang 7)
    Hội đồng trường Đại học Công nghệ thông tin thông          Hành trang lập nghiệp qua những
    qua những kế hoạch, đề án quan trọng (trang 12)           trang sách (trang 10)

    Sinh viên UIT tích cực hưởng ứng S-Race (trang 13)         UIT Kết nối số thứ 4 (trang 11)
   1   2   3   4   5   6