Skip to content

Quyết định công nhận trúng tuyển diện cử tuyển, tuyển sinh đại học năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM thông báo danh sách công nhận trúng tuyển diện cử tuyển, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 như sau:

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN CỬ TUYỂN
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015
STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Tỉnh Ngành trúng tuyển
1 Chau Chanh Na 05/02/1996 Khơ me An Giang Kỹ thuật phần mềm
2 Lương Văn Quảng 26/09/1996 Nùng Lâm Đồng An toàn thông tin

3

Y Nish Aliô

03/11/1996

Ê Đê

Đăk Lăk

Truyền thông và MMT

4

Quách Nguyên Phong

18/09/1994

Mường

Đăk Lăk

Công nghệ thông tin

5

Siu Êu Rô

04/08/1996

Jrai

Gia Lai

Truyền thông và MMT

6

Katơr Sơn

05/12/1996

Rắc Lay

Ninh Thuận

Công nghệ thông tin

7

Hứa Văn Tướng

20/03/1994

Nùng

Đăk Lăk

Công nghệ thông tin